چسب فرش

فرش های ماشینی مدرن یا فانتزی فاقد ریشه می باشند و به جای آن دو سانتی متر از لبه فرش برگردانده و با چسب گرماذوب چسبانده می شود. چسب لبه چسبان فرش لومیناک علاوه بر سرعت در چسبـاندن لبه فرش باعث استحکام آن نیز می شود.