همکاران

 

 

 
Avatar

مهدی نجار دیسفانی

سمت: مدیرعامل
رایانامه:
شماره تماس:
 
Avatar

نرگس علیزاده

سمت:رئیس هئیت مدیره
رایانامه:
شماره تماس:
 
Avatar

حسن نجار دیسفانی

سمت:عضو هئیت مدیره
رایانامه:
شماره تماس:
 
Avatar

محمد رضا ایمانی

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند. card-decks to align multiple cards nicely in a row.

 
Avatar

امیرحسین عاملی

 

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند.

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند. ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند. ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند.

 
Avatar

علی کریمی

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند.

 
Avatar

علی حسینی

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند. card-decks to align multiple cards nicely in a row.

 
Avatar

علی حسینی

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند. card-decks to align multiple cards nicely in a row.

 
Avatar

امیرحسین عاملی

 

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند.

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند. ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند. ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند.

 
Avatar

مجید سعیدی

ایشان فعالیت خود را از سال 1398 در این شرکت اغاز نموده اند و در سمت مدیریت کل شرکت فعالیت دارند.