مسئولیت اجتماعی

لومیناک در راستای تحقق چارچوب اخلاقی و احساس مسئولیت اجتماعی، می کوشد با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کند تا به نفع جامعه به کار گرفته شود و نتیجه این اقدامات به نفع جامعه، جاری و ساری شود.

 

 
پویش حمایت از سلامت مشتریان در زمان کرونا/ 1398